Career

1. ธุรการฝ่ายขาย

คุณสมบัติ:
• ปวส., ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความกระตือรือร้น อยากที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูป  ได้เป็นอย่างดี
• หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัทฯ

ลักษณะการทำงาน :
• จัดทำเอกสารธุรการงานขาย  เช็คสต็อคสินค้า
• ประสานงานกับลูกค้าตั้งแต่รับคำสั่งซื้อ ตลอดจนติดตามสินค้าจนกว่าจะถึงมือลูกค้า  อัพเดทสถานะงาน สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้
• สามารถประชาสัมพันธ์ และส่งข้อมูลให้ลูกค้ารับรู้ถึงสินค้า ส่วนลดของสินค้าต่าง ๆ ของทางบริษัท
• รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้มอบหมาย

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 3 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี ด้านงานธุรการ
สถานที่ : จังหวัด : กทม.

สวัสดิการ:
• ประกันสังคม
• คอมมิชชั่น
• โบนัส
• ท่องเที่ยวประจำปี
• เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส
• เงินช่วยเหลืองานมรณะกรรม
• ปรับเงินประจำปี
• งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
• ฝึกอบรม / สัมมนาวิชาการ

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณอรษา (ดาว) (02-319-4489-90)
ที่อยู่ : บริษัท ที-เอเวอร์กรีน แอดเวนเจอร์ จำกัด 11 ซ.พัฒนาการ13 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทรสาร : 0-2319-4498
อีเมล : hr@t-evergreeninter.com
โฮมเพจ : https://adventure.t-evergreenoutdoor.com/

⇈ To Top ⇈

2. ธุรการฝ่ายบัญชี

คุณสมบัติ:
• ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•มีความซื่อสัตย์ สุจริต ละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา กระตือรือร้น ตั้งใจทำงาน และมีความรับผิดชอบสูง
• สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
• มีมนุษยสัมพันธ์ และทัศนคติที่ดีต่อ องค์กร และเพื่อนร่วมงาน
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปได้
• มีประสบการณ์  0 - 3 ปี ด้านงานธุรการ

เงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัทฯ

ลักษณะการทำงาน :
• ช่วยตรวจสอบ การตั้งเบิก คืนงบสำรองจ่ายโครงการ ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
• ช่วยจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน
• ช่วยตรวจสอบเอกสาร และบันทึกบัญชี รับ-จ่าย จัดเก็บเอกสารประกอบบัญชี
• ช่วยจัดทำรายงานภาษี (ภาษีซื้อ, ภาษีขาย, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ฯลฯ) และรายงานอื่น ที่ต้องนำส่งหน่วยงานราชการ
• งานด้านเอกสารทั่วไป
• งานสนับสนุนตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 3 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี ด้านงานธุรการ
สถานที่ : จังหวัด : กทม.

สวัสดิการ:
• ประกันสังคม
• คอมมิชชั่น
• โบนัส
• ท่องเที่ยวประจำปี
• เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส
• เงินช่วยเหลืองานมรณะกรรม
• ปรับเงินประจำปี
• งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
• ฝึกอบรม / สัมมนาวิชาการ

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณอรษา (ดาว) (02-319-4489-90)
ที่อยู่ : บริษัท ที-เอเวอร์กรีน แอดเวนเจอร์ จำกัด 11 ซ.พัฒนาการ13 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทรสาร : 0-2319-4498
อีเมล : hr@t-evergreeninter.com
โฮมเพจ : https://adventure.t-evergreenoutdoor.com/

⇈ To Top ⇈

3. ธุรการฝ่ายบุคคล

คุณสมบัติ:

• ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ อดทน
• มีมนุษยสัมพันธ์ และมีความสามารถในการสื่อสาร ตลอดจนการติดตามงานที่ดี
• มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงานเป็นอย่างดี
• มีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูล และเอกสารที่เป็น>
ระบบ

เงินเดือน:  ตามโครงสร้างบริษัทฯ

ลักษณะการทำงาน :
• รับผิดชอบงานเอกสารต่าง ๆ ของฝ่ายบุคคล
• จัดทำข้อมูลการเข้า-ออก ขาด ลา มาสาย ของพนักงาน
• ดูแลระเบียบวินัยของพนักงาน
• ติดต่อราชการเกี่ยวกับงานภายในของบริษัท เช่น ติดต่อกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน เป็นต้น
• ประสานงานกับงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
• จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องเสนอต่อผู้บริหาร

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี ด้านงานธุรการฝ่ายบุคคล
สถานที่ : จังหวัด : กทม.

สวัสดิการ:
• ประกันสังคม
• คอมมิชชั่น
• โบนัส
• ท่องเที่ยวประจำปี
• เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส
• เงินช่วยเหลืองานมรณะกรรม
• ปรับเงินประจำปี
• งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
• ฝึกอบรม / สัมมนาวิชาการ

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณอรษา (ดาว) (02-319-4489-90)
ที่อยู่ : บริษัท ที-เอเวอร์กรีน แอดเวนเจอร์ จำกัด 11 ซ.พัฒนาการ13 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทรสาร : 0-2319-4498
อีเมล : hr@t-evergreeninter.com
โฮมเพจ : https://adventure.t-evergreenoutdoor.com/

⇈ To Top ⇈

4. Accounting Executive

คุณสมบัติ:
• ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•มีความซื่อสัตย์ สุจริต ละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา กระตือรือร้น ตั้งใจทำงาน และมีความรับผิดชอบสูง
• สามารถทำงานภายใต้สถานการณ์กดดัน
• มีมนุษยสัมพันธ์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และเพื่อนร่วมงาน
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปได้
• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

เงินเดือน:  ตามโครงสร้างบริษัทฯ

ลักษณะการทำงาน :
• ช่วยตรวจสอบ การตั้งเบิก คืนงบสำรองจ่ายโครงการ ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
• ช่วยจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน
• ช่วยตรวจสอบเอกสาร และบันทึกบัญชี รับ-จ่าย จัดเก็บเอกสารประกอบบัญชี
• ช่วยจัดทำรายงานภาษี (ภาษีซื้อ, ภาษีขาย, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ฯลฯ) และรายงานอื่น ที่ต้องนำส่งหน่วยงานราชการ
• งานด้านเอกสารทั่วไป
• งานสนับสนุนตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี ด้านงานบัญชี
สถานที่ : จังหวัด : กทม.

สวัสดิการ:
• ประกันสังคม
• คอมมิชชั่น
• โบนัส
• ท่องเที่ยวประจำปี
• เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส
• เงินช่วยเหลืองานมรณะกรรม
• ปรับเงินประจำปี
• งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณอรษา (ดาว) (02-319-4489-90)
ที่อยู่ : บริษัท ที-เอเวอร์กรีน แอดเวนเจอร์ จำกัด 11 ซ.พัฒนาการ13 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทรสาร : 0-2319-4498
อีเมล : hr@t-evergreeninter.com
โฮมเพจ : https://adventure.t-evergreenoutdoor.com/

⇈ To Top ⇈

5. Sales Executive

คุณสมบัติ:
• ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือบริหารธรุกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านงานขาย
• มีระเบียบวินัยในการทำงาน
• มีความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ
(สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้)

เงินเดือน:  ตามโครงสร้างบริษัทฯ

ลักษณะการทำงาน :
• ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ (จันทร์-ศุกร์)
• รับผิดชอบยอดขายต่อเดือนให้ได้ตามเป้าหมายที่ทางบริษัทฯกำหนด
• สามารถเจรจาต่อรอง/ปิดการขายกับลูกค้ารายย่อยหรือร้านค้าได้
• ควบคุม/ดูแล แผนงานประชาสัมพันธ์ โปรโมชั่นส่งเสริมการขาย

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 3 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี ด้านงานขาย
สถานที่ : จังหวัด : กทม.

สวัสดิการ:
• ประกันสังคม
• คอมมิชชั่น
• โบนัส
• ท่องเที่ยวประจำปี
• เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส
• เงินช่วยเหลืองานมรณะกรรม
• ปรับเงินประจำปี
• งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
• ฝึกอบรม / สัมมนาวิชาการ

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณอรษา (ดาว) (02-319-4489-90)
ที่อยู่ : บริษัท ที-เอเวอร์กรีน แอดเวนเจอร์ จำกัด 11 ซ.พัฒนาการ13 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทรสาร : 0-2319-4498
อีเมล : hr@t-evergreeninter.com
โฮมเพจ : https://adventure.t-evergreenoutdoor.com/

⇈ To Top ⇈

6. HR Executive

คุณสมบัติ:
• ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ 1-3 ปีด้าน HRM
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูป  ได้เป็นอย่างดี

เงินเดือน:  ตามโครงสร้างบริษัทฯ

ลักษณะการทำงาน :
วางแผนและบริหารการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์และธุรการทั้งระบบ ดังนี้
• ด้านการสรรหาว่าจ้างและวางแผนกำลังคน
• ด้านการบริหารผลตอบแทนและสวัสดิการ
• ด้านการพัฒนาและฝึกอบรม
• ด้านแรงงานสัมพันธ์
• ด้านงานธุรการ

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี ด้านงานขาย
สถานที่ : จังหวัด : กทม.

สวัสดิการ:
• ประกันสังคม
• คอมมิชชั่น
• โบนัส
• ท่องเที่ยวประจำปี
• เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส
• เงินช่วยเหลืองานมรณะกรรม
• ปรับเงินประจำปี
• งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
• ฝึกอบรม / สัมมนาวิชาการ

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณอรษา (ดาว) (02-319-4489-90)
ที่อยู่ : บริษัท ที-เอเวอร์กรีน แอดเวนเจอร์ จำกัด 11 ซ.พัฒนาการ13 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทรสาร : 0-2319-4498
อีเมล : hr@t-evergreeninter.com
โฮมเพจ : https://adventure.t-evergreenoutdoor.com/

⇈ To Top ⇈

7. เจ้าหน้าที่กราฟิกดีไซน์เนอร์

คุณสมบัติ:
• ปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•มีความซื่อสัตย์ สุจริต ละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา กระตือรือร้น ตั้งใจทำงาน และมีความรับผิดชอบสูง
• สามารถทำงานภายใต้สถานการณ์กดดัน
• มีมนุษยสัมพันธ์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และเพื่อนร่วมงาน
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปได้
• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

เงินเดือน:  ตามโครงสร้างบริษัทฯ

ลักษณะการทำงาน :
• ดูแลงานด้านกราฟิกดีไซน์ ของบริษัท
• การควบคุมการการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
• งานด้านเอกสารทั่วไป
• งานสนับสนุนตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี ด้านงานกราฟิก
สถานที่ : จังหวัด : กทม.

สวัสดิการ:
• ประกันสังคม
• คอมมิชชั่น
• โบนัส
• ท่องเที่ยวประจำปี
• เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส
• เงินช่วยเหลืองานมรณะกรรม
• ปรับเงินประจำปี
• งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
• ฝึกอบรม / สัมมนาวิชาการ

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณอรษา (ดาว) (02-319-4489-90)
ที่อยู่ : บริษัท ที-เอเวอร์กรีน แอดเวนเจอร์ จำกัด 11 ซ.พัฒนาการ13 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทรสาร : 0-2319-4498
อีเมล : hr@t-evergreeninter.com
โฮมเพจ : https://adventure.t-evergreenoutdoor.com/

⇈ To Top ⇈

8. เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล

คุณสมบัติ:
• ปวช-ปวส.สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีความกระตือรือร้น อยากเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูป ได้เป็นอย่างดี
• มีความละเอียดรอบคอบ หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน:  ตามโครงสร้างบริษัทฯ

ลักษณะการทำงาน :
• คีย์ข้อมูลเข้าระบบของบริษัท
• ช่วยจัดเก็บ และจัดทำเอกสาร ของฝ่ายต่างๆ
• สามารถรับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้มอบหมาย

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
ประสบการณ์ : 0 - 2 ปี ด้านงานธุรการ
สถานที่ : จังหวัด : กทม.

สวัสดิการ:
• ประกันสังคม
• คอมมิชชั่น
• โบนัส
• ท่องเที่ยวประจำปี
• เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส
• เงินช่วยเหลืองานมรณะกรรม
• ปรับเงินประจำปี
• งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
• ฝึกอบรม / สัมมนาวิชาการ

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณอรษา (ดาว) (02-319-4489-90)
ที่อยู่ : บริษัท ที-เอเวอร์กรีน แอดเวนเจอร์ จำกัด 11 ซ.พัฒนาการ13 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทรสาร : 0-2319-4498
อีเมล : hr@t-evergreeninter.com
โฮมเพจ : https://adventure.t-evergreenoutdoor.com/

⇈ To Top ⇈

9. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

คุณสมบัติ:
• ปริญญาตรี  ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
•มีความซื่อสัตย์ สุจริต ละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา กระตือรือร้น ตั้งใจทำงาน และมีความรับผิดชอบสูง
• สามารถทำงานภายใต้สถานการณ์กดดันได้ดี
• มีมนุษยสัมพันธ์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และเพื่อนร่วมงาน
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปได้
• ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

เงินเดือน:  ตามโครงสร้างบริษัทฯ

ลักษณะการทำงาน :
• ตรวจสอบ ดูแลคลังสินค้าให้เป็นระเบียบ
• จัดทำรายงานสรุปสินค้าคงเหลือคงคลัง
• ตรวจสอบเอกสาร และบันทึกการเบิก รับ-จ่าย สินค้า
• งานด้านเอกสารทั่วไป
• งานสนับสนุนตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
ประสบการณ์ : 1 - 2 ปี ด้านงานคลังสินค้าและจัดส่ง
การศึกษา : ปวส., ปริญญาตรี
สถานที่ : จังหวัด : กทม.

สวัสดิการ:
• ประกันสังคม
• คอมมิชชั่น
• โบนัส
• ท่องเที่ยวประจำปี
• เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส
• เงินช่วยเหลืองานมรณะกรรม
• ปรับเงินประจำปี
• งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
• ฝึกอบรม / สัมมนาวิชาการ

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณอรษา (ดาว) (02-319-4489-90)
ที่อยู่ : บริษัท ที-เอเวอร์กรีน แอดเวนเจอร์ จำกัด 11 ซ.พัฒนาการ13 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทรสาร : 0-2319-4498
อีเมล : hr@t-evergreeninter.com
โฮมเพจ : https://adventure.t-evergreenoutdoor.com/

⇈ To Top ⇈

10. พนักงานขับรถส่งสินค้า

คุณสมบัติ:
• ม.6 ขึ้นไป
•มีความซื่อสัตย์ สุจริต ละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา กระตือรือร้น ตั้งใจทำงาน และมีความรับผิดชอบสูง
• สามารถทำงานภายใต้สถานการณ์กดดัน
• มีมนุษยสัมพันธ์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และเพื่อนร่วมงาน
• รู้จักเส้นทางเป็นอย่างดี

เงินเดือน:  ตามโครงสร้างบริษัทฯ

ลักษณะการทำงาน :
• ส่งสินค้าให้ทันตามความต้องการของลูกค้า
• ตรวจสอบความถูกต้อง และจำนวนสินค้าให้ตรงตามเอกสาร
• ดุแล และบำรุงรักษาเบื้องต้น ให้รถมีสภาพความพร้อมใช้อยู่ตลอดเวลา

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย
ประสบการณ์ : 2 ปี ด้านงานจัดส่ง
สถานที่ : จังหวัด : กทม.

สวัสดิการ:
• ประกันสังคม
• คอมมิชชั่น
• โบนัส
• ท่องเที่ยวประจำปี
• เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส
• เงินช่วยเหลืองานมรณะกรรม
• ปรับเงินประจำปี
• งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
• ฝึกอบรม / สัมมนาวิชาการ

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณอรษา (ดาว) (02-319-4489-90)
ที่อยู่ : บริษัท ที-เอเวอร์กรีน แอดเวนเจอร์ จำกัด 11 ซ.พัฒนาการ13 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทรสาร : 0-2319-4498
อีเมล : hr@t-evergreeninter.com
โฮมเพจ : https://adventure.t-evergreenoutdoor.com/

⇈ To Top ⇈

11. พนักงานส่งเอกสาร

คุณสมบัติ:
• ม.6 ขึ้นไป
•มีความซื่อสัตย์ สุจริต ละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา กระตือรือร้น ตั้งใจทำงาน และมีความรับผิดชอบสูง
• สามารถทำงานภายใต้สถานการณ์กดดัน
• มีมนุษยสัมพันธ์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และเพื่อนร่วมงาน
• รู้จักเส้นทางเป็นอย่างดี

เงินเดือน:  ตามโครงสร้างบริษัทฯ

ลักษณะการทำงาน :
• จัดส่งเอกสารให้ทัน และตรงต่อความต้องการ
• ตรวจสอบความถูกต้อง และจำนวนสินค้าให้ตรงตามเอกสาร

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
ประสบการณ์ : 1 ปี ด้านงานจัดส่งเอกสาร
สถานที่ : จังหวัด : กทม.

สวัสดิการ:
• ประกันสังคม
• คอมมิชชั่น
• โบนัส
• ท่องเที่ยวประจำปี
• เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส
• เงินช่วยเหลืองานมรณะกรรม
• ปรับเงินประจำปี
• งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
• ฝึกอบรม / สัมมนาวิชาการ

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณอรษา (ดาว) (02-319-4489-90)
ที่อยู่ : บริษัท ที-เอเวอร์กรีน แอดเวนเจอร์ จำกัด 11 ซ.พัฒนาการ13 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทรสาร : 0-2319-4498
อีเมล : hr@t-evergreeninter.com
โฮมเพจ : https://adventure.t-evergreenoutdoor.com/

⇈ To Top ⇈

 

 

12. พนักงานสโตร์

คุณสมบัติ:
• วุฒิการศึกษา ตํ่ากว่าปริญญาตรี
• อายุ 25 - 28 ปี
•มีความซื่อสัตย์ สุจริต ละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา กระตือรือร้น ตั้งใจทำงาน และมีความรับผิดชอบสูง
• สามารถทำงานภายใต้สถานการณ์กดดัน
• มีมนุษยสัมพันธ์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และเพื่อนร่วมงาน

เงินเดือน:  ตามโครงสร้างบริษัทฯ

ลักษณะการทำงาน :
• ดูแลคลังสินค้าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
• รับสินค้าเข้าและออกของบริษัท
• ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า
• จัดสินค้าตามใบสั่งให้ทันตามกำหนดเวลา
• บันทึกรายการสินค้าเข้า-ออก และสินค้าคงคลังให้อัพเดทอยู่เสมอ
• จัดเตรียมสินค้า และแพ็คสินค้าก่อนส่ง
• ขับรถส่งสินค้า แบบชั่วคราว

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
ประสบการณ์ :   -
สถานที่ : จังหวัด : กทม.

สวัสดิการ:
• ประกันสังคม
• คอมมิชชั่น
• โบนัส
• ท่องเที่ยวประจำปี
• เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส
• เงินช่วยเหลืองานมรณะกรรม
• ปรับเงินประจำปี
• งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
• ฝึกอบรม / สัมมนาวิชาการ

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณอรษา (ดาว) (02-319-4489) (064-2142585)
ที่อยู่ : บริษัท ที-เอเวอร์กรีน แอดเวนเจอร์ จำกัด 11 ซ.พัฒนาการ13 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทรสาร : 0-2319-4498
อีเมล : hr@t-evergreeninter.com
โฮมเพจ : https://adventure.t-evergreenoutdoor.com/

⇈ To Top ⇈

 

0

Your Cart